Bases subvencions any 2016

Bases subvencions any 2016

La Diputació de Barcelona, ha aprovat les bases que regulen l’atorgament de subvencions adreçades a afavorir les activitats econòmiques i culturals que es desenvolupen dins els espais naturals protegits i són d’aplicació dins dels àmbits territorials següents:
• Parc natural del Montseny
• Parc del Castell de Montesquiu
• Parc del Montnegre i el Corredor
• Parc del Garraf
• Parc d’Olèrdola
• Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Les bases reguladores contemplen les línies de subvenció següents:
1. Subvencions a les explotacions agrícoles i ramaderes
2. Subvencions a les explotacions forestals
3. Subvencions a les empreses de serveis
4. Subvencions per a la millora de l’habitatge i la restauració del patrimoni arquitectònic
5. Subvencions a les entitats culturals
6. Subvencions adreçades a finançar instal·lacions tèrmiques d’aprofitament de biomassa
Aquesta darrera (línia 6) és d’aplicació en els mateixos àmbits esmentats anteriorment, més els següents:
• Espai Natural de Guilleries Savassona
• Parc de la Serralada Litoral
• Parc de la Serralada de Marina
• Parc del Foix
• Parc Natural de Collserola.
Pel que fa a la línia 3 (empreses de serveis), en el cas de l Parc natural del Montseny i del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, l’àmbit territorial serà l’àmbit, en cada cas, de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Pel que fa a les línies 5 (entitats culturals) i 6 (instal·lacions tèrmiques d’aprofitament de biomassa, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit d’aplicació serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de la província de Barcelona, és a dir, la totalitat dels termes municipals del municipis que hi són inclosos

Les Bases han estat publicades en el BOP de 7 de gener de 2016, i en cada una d’elles s’especifica l’objecte, l’import, el destinatari i els requisits per tramitar la corresponent sol·licitud. Poso a la seva consideració la conveniència de llegir atentament les bases que siguin del seu interès i d’acompanyar la instància amb tota la documentació que estableixen les bases reguladores amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud amb la major celeritat possible.

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar en qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El termini de presentació finalitza el 29 de febrer de 2016.

Les bases de les subvencions, el model d’instància i el model de justificació es pot trobar a la pàgina web