II Jornada d’arboricultura forestal: producció de fruits (castanyer, pi pinyer i alzina)

II Jornada d’arboricultura forestal: producció de fruits (castanyer, pi pinyer i alzina)

Espècies bàsiques del nostre paisatge estan sotmeses a situacions importants d’estrès biòtics i abiòtics que provoquen una regressió de la seva presència. Una conservació dinàmica d’aquests materials autòctons pot donar una embranzida al futur d’espècies com les que es tracten en aquesta Jornada: el castanyer, el pi pinyer o l’alzina.

Donar valor a les produccions agroforestals permet implicar tant al productor, fent-les rendibles, com al consumidor, oferint-li un producte lligat a la terra i amb reconegudes qualitats dietètiques. Seleccionar materials, varietats i peus, adaptats al territori i també a la demanda dels consumidors és el fil conductor dels treballs que es presenten en aquesta jornada.

D’altra banda, una gestió productiva d’aquestes espècies suposa també establir mesures per afrontar la pressió actual d’algunes plagues i malalties importants com el Xancre en castanyer, el Leptoglossus en pi pinyer o la Seca de l’alzina.

Més informació aquí.