1. Davant de l’administració del Parc

L’Associació es membre de la Comissió Consultiva del parc i sovint és convidada a les reunions del Consell Coordinador. Des de 1.996 té signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per a tractar de forma sistemàtica les qüestions que afecten a ambdues institucions.

2. Davant de l’administració forestal

L’Associació ha fet nombroses gestions prop del Centre de la Propietat Forestal i d’altres organismes de la Generalitat de Catalunya en representació dels seus socis.
Aquesta representació s’ha intensificat a rel de l’execució del “Pla marc de millora i revaluació de les finques forestals” en l’àmbit que li és propi.

3. Davant dels Ajuntaments

L’Associació està present en totes les iniciatives municipals on es contempla el medi rural del municipi. Ha participat en el Pacte Territorial per al desenvolupament i l’ocupació, i en altres iniciatives de foment econòmic del món rural de la zona.
Ha representat els propietaris en temes concernents a la rehabilitació de les masies i en altres de competència municipal.

4. Davant el sector forestal

L’Associació és membre del Consorci Forestal de Catalunya i és membre fundador de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya.