MILLORA I VALORITZACIÓ DE PINEDES DE PI PINYONER
Una altra de les espècies on el Pla marc incideix és el pi pinyoner. Aquesta havia estat promoguda, sobretot en les vessants de marina, per diversos motius. Primerament va permetre colonitzar les antigues vinyes, cosa que no podien fer inicialment les alzines i suredes. Després, permetien obtindre ingressos per les pinyes, la fusta i les llenyes de les capçades.

La caiguda en desús de les llenyes i la fusta de pi pinyoner i el creixent problema del furtivisme en la recollida de les pinyes ha convertit les actuacions necessaries per a la correcta gestió d’aquestes forests, en una inverssió a fons perdut per part de la propietat.

Degut al seu origen, en molts casos antròpic, l’avandomament de la gestió forestal compromet el vigor i la regeneració d’aquests boscos. Actualment es veuen afectats per un exces d’individus, els quals competeixen entre ells per l’espai i l’aigua, provocant un devilitament general del bosc. Aquesta manca de vigor a permes l’atac de plagues com la processionaria, els escolitits, fongs, etc.

L’associació, mijançant el Pla marc, promou aquestes actuacions i finança al 100% del seu dèficit.