A continuació trobareu un conjunt de dades referents a l’associació per tal de complementar les dades ja existents a la web, i poder exposar tota la informació necessària per tal de fer transparent l’activitat de l’associació al conjunt de la societat.

Així es pretén:

  • Difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva.
  • Garantir que aquesta informació pública es difongui d’una manera constant i actualitzada.
  • Organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible, així com una consulta àgil i ràpida.
  • Organitzar temàticament la informació, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. És a dir organitzar-la per àrees de treball.
  • Facilitar la consulta de la informació amb mitjans informàtics.
  • Respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

Els documents que podeu consultar són: